Równolegle do działalności handlowej i serwisowej Enamor prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych, mających na celu wytworzenie i wdrożenie nowoczesnych urządzeń gwarantujących bezpieczną, ekonomiczną i ekologiczną eksploatację statków.

Wspólnie z pracownikami naukowymi Akademii Morskiej w Gdyni, firma trzykrotnie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wykonanie projektów celowych. Ponadto Enamor jest beneficjentem Programów Unijnych.

Firma z powodzeniem zrealizowała projekty dofinansowane z programu Innowacyjna Gospodarka:

  • „Nowy prototyp momentomierza- wdrożenie specjalistycznego urządzenia do produkcji”
  • „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą intensywnego rozwoju firmy ENAMOR”

oraz Programów Regionalnych:

  •  „Inwestycja w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenia nowych produktów i usług realizowane w Gdyni przez firmę ENAMOR”.

 obecnie firma Enamor Sp. z o.o.  realizuje projekty:

„SeaPerformer”- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne”. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie prototypu eksperckiego systemu zarządzania efektywnością statku.

FE_IR_rgb

 

 „AstmaMon-mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie mobilnego systemu do monitorowania astmy.

logo_FE_Program_Regionalny_rgb

 

logo_UE_rgb

UMWP-poziom-kolor-2015

 

Dodatkowo firma realizuje projekty w konsorcjach. W  konsorcjum z Marine Projects Ltd. Sp. z o.o.  (Liderem projektu) Polskim Rejestrem Statków S.A., Akademią Morską w Gdyni, oraz NED-Project Sp. z o.o firma realizuje projekt pt:

Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektu i konstrukcji oraz budowa prototypów zestawu pchanego o napędzie hybrydowym i łodzi towarzyszącej.

„Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni”

Enamor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, realizuje projekt  jako Lider we współpracy partnerskiej z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.  i Akademią Morską w Gdyni. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych. Innowacyjność projektu polegać będzie na opracowaniu niestosowanego dotąd systemu monitorowania obciążeń umocnień dna akwenu przy nabrzeżu portowym w sposób pośredni, na podstawie pomiaru ciśnień na ściance nabrzeża dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych, mechatroniki, hydromechaniki, praktycznej wiedzy w zakresie hydrotechniki i eksploatacji infrastruktury portowej. W ramach realizacji projektu zostaną rozwiązane i zrealizowane zadania, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Zostanie opracowana architektura systemu docelowego i komercyjne rozwiązanie systemu pomiarowego, systemów IT transmisji danych i alarmowania. System zostanie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych w Porcie Gdynia.  Po realizacji projektu planuje się wdrożenie produktu finalnego na rynek polski i zagraniczny.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.07.2019 r.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie, budowa i wdrożenie na rynek systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

Ogólna wartość projektu: 873.075,34 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 835.245,34 PLN

Wartość dofinansowania: 561.614,2PLN

Ponadto firma realizuje projekt:

nr DOB/0004/RON/2015/05 o kryptonimie “BeST”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Nr 1/N/2015 i jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Ogólna wartość projektu: 7.996.600,00zł,

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7.996.600,00zł,

Wartość dofinansowania: 7.495.960,00zł.

images